Hier vindt u onze privacy verklaring.

Accountantskantoor Van Luxemborg & De Kok B.V., gevestigd aan Ringbaan West 328 te Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze verklaring laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen, niet met anderen zullen delen en zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een e-mail sturen of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

Verwerking persoonsgegevens
Accountantskantoor Van Luxemborg & De Kok B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Inloggegevens
– Financiële gegevens
– Identificatiegegevens

Afhankelijk van de geleverde dienst verwerkt Accountantskantoor Van Luxemborg & De Kok B.V. de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– burgerservicenummer (BSN)

Doel verwerking persoonsgegevens
Accountantskantoor Van Luxemborg & De Kok B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of eindejaarstips;
– Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Accountantskantoor Van Luxemborg & De Kok B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren van onze diensten, zoals de salarisadministratie en het verzorgen van belastingaangiften.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Accountantskantoor Van Luxemborg & De Kok B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@luxemborg.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Delen van persoonsgegevens met derden
Accountantskantoor Van Luxemborg & De Kok B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Accountantskantoor Van Luxemborg & De Kok B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Accountantskantoor Van Luxemborg & De Kok B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Beveiliging persoonsgegevens
Accountantskantoor Van Luxemborg & De Kok B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@luxemborg.nl .

Geautomatiseerde besluitvorming
Accountantskantoor Van Luxemborg & De Kok B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Accountantskantoor Van Luxemborg & De Kok B.V.) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Accountantskantoor Van Luxemborg & De Kok B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@luxemborg.nl.

Accountantskantoor Van Luxemborg & De Kok B.V. wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Contactgegevens
www.luxemborg.nl, bezoekadres Ringbaan West 328, 5025 VB Tilburg, telefoon: 013 – 463 83 55.

Heb je vragen? Wij komen
graag met jou in contact.