Wijzigingen voor de werknemer-werkgever

Fictieve dienstbetrekking voor niet-uitvoerende bestuurders van een beursgenoteerde vennootschap wordt afgeschaft

De fictieve dienstbetrekking voor niet-uitvoerende bestuurders van een beursgenoteerde vennootschap wordt per 1 januari 2018 afgeschaft.

Toepassing alleenstaande ouderenkorting in de loonheffing uitgebreid
Het kabinet stelt voor dat de sociale verzekeringsbank (SVB) de alleenstaande ouderenkorting bij de inhouding van loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen ook mag toepassen op de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen bij alleenstaande ouderen die geen AOW-uitkering ontvangen omdat zij niet minimaal een kalenderjaar verzekerd zijn geweest voor de AOW. Dit betekent dat alleenstaande ouderen die vanaf 2018 de standaardloonheffingskorting toe laten passen door de SVB en geen AOW-uitkering ontvangen voortaan geen aangifte inkomstenbelasting meer hoeven te doen om de alleenstaande ouderenkorting te gelde te maken.

Constructies met voorwaardelijke aandelenoptierechten onaantrekkelijk gemaakt
Het kabinet gaat constructies tegen met voorwaardelijke aandelenoptierechten om pseudo-eindheffing over excessieve vertrekvergoedingen te voorkomen. Aandelenoptierechten die zijn verkregen vóór het kalenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarin de dienstbetrekking met de werknemer is beëindigd en onvoorwaardelijk zijn geworden in het jaar voor uitdiensttreding worden toch meegenomen voor de pseudo-eindheffing over excessieve vertrekvergoedingen.

Toepassing heffingskortingen buitenlandse belastingplichtigen wordt beperkt
Het kabinet stelt voor om vanaf 2019 in de loonbelasting voor alle buitenlandse belastingplichtigen alleen nog maar het belastingdeel van de heffingskortingen toe te laten passen waarop niet kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen uit het betreffende land in de inkomstenbelasting recht hebben. Op grond van de voorgestelde maatregel wordt bij buitenlandse belastingplichtigen uit de landenkring vanaf 2019 in de loonbelasting enkel van de arbeidskorting het belastingdeel toegepast en wordt bij buitenlandse belastingplichtigen uit derde landen van geen enkele heffingskorting het belastingdeel toegepast.

Inhoudingsplichtige krijgt eenvoudigere mededelingsplicht
Op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) is een inhoudingsplichtige verplicht over het aantal aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O) bestede uren en gemaakte kosten en uitgaven per afgegeven S&O-verklaring een mededeling aan de minister van Economische Zaken te doen. Het kabinet gaat deze mededelingsplicht per S&O-verklaring terugbrengen naar één mededelingsplicht over alle S&O-verklaringen in een kalenderjaar.

terug naar vorige pagina