Wijzigingen voor de ondernemer/BV

Verscherping dubbele zakelijkheidstoets bij uiteindelijke derdenfinanciering

Het kabinet wil dubbele verliesneming bij de afwaardering van een vordering buiten een fiscale eenheid maar binnen een concern onmogelijk maken, met als uitgangspunt dat afwaardering van fiscale vorderingen ten laste van de fiscale winst mogelijk blijft. Dit wil het kabinet bereiken door de reikwijdte van het artikel dat dubbele verliesneming bij vorderingen via top- of tussenmaatschappijen voorkomt, uit te breiden. Het artikel wordt hiermee van toepassing op alle schuldvorderingen op – binnen of buiten Nederland gevestigde – maatschappijen die tot hetzelfde concern behoren als de moedermaatschappij van de fiscale eenheid.

Aanpassing liquidatieverliesregeling
Het kabinet zal ook geconstrueerde liquidatieverliezen gaan aanpakken. De aanpak zal gericht zijn op de situatie waarbij een in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting opgenomen dochtermaatschappij (tussenhoudster) wordt ontvoegd en vervolgens (na enkele maanden) wordt geliquideerd. Bij de liquidatie van die tussenhoudster wordt door de fiscale eenheid een aftrekbaar liquidatieverlies (het verschil tussen het zogenoemde opgeofferde bedrag en de liquidatie-uitkeringen) geclaimd. Door de aanpassing van het opgeofferde bedrag wordt straks het nemen van een liquidatieverlies in een dergelijke situatie voorkomen.

Aanpassing berekening voorkomingswinst bij interne gebruiksvergoedingen binnen fiscale eenheid
Jurisprudentie regelt dat bij de bepaling van de winst van een vaste inrichting in bepaalde gevallen geen rekening moet worden gehouden met interne royaltyvergoedingen tussen twee vennootschappen binnen een fiscale eenheid, waarbij de vergoeding toerekenbaar is aan een vaste inrichting van een van die vennootschappen. In die gevallen kan een fiscaal voordeel worden behaald. Dat acht het kabinet niet wenselijk. Daarom stelt het kabinet voor dat ook in die situatie de voorkomingswinst wordt vastgesteld alsof de fiscale eenheid niet bestaat.

Verlaging aftrekpercentage EIA
Het percentage van de energie investeringsaftrek (EIA) zal per 1 januari 2018 met 0,5% worden verlaagd. Het aftrekpercentage EIA zal hierdoor in 2018 54,5% bedragen.

Heffing afvalstoffenbelasting bij verwijdering buiten Nederland
Het kabinet wil een heffing van afvalstoffenbelasting bij verwijdering buiten Nederland gaan invoeren.

Inhoudingsplicht houdstercoöperatie
Het kabinet gaat het gebruik van coöperaties om dividendbelasting te omzeilen, aanpakken. Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in, winstbewijzen van en hybride leningen aan – met name – in Nederland gevestigde naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen. De groep belastingplichtigen wordt uitgebreid met gerechtigden tot de opbrengst uit hoofde van kwalificerende lidmaatschapsrechten in Nederland gevestigde houdstercoöperaties.

Uitbreiding inhoudingsvrijstelling dividendbelasting derde landen
Het kabinet stelt voor om de inhoudingsvrijstelling uit te breiden richting derde landen waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten dat voorziet in een dividendbepaling. Deze uitbreiding van de inhoudingsvrijstelling gaat gepaard met een wijziging en tegelijkertijd aanscherping van de huidige nationale antimisbruikbepalingen in de dividend- en vennootschapsbelasting.

terug naar vorige pagina