Wijzigingen in de omzetbelasting

Definitie geneesmiddelen wordt aangescherpt

Het kabinet brengt de definitie voor de btw terug naar de maatschappelijke uitleg van het begrip ‘geneesmiddel’ en geeft duidelijkheid aan de burger en het bedrijfsleven over de toepassing van het verlaagde btw-tarief. De definitie voor geneesmiddelen wordt dusdanig aangescherpt dat het lage tarief alleen toepassing is indien een handelsvergunning zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet is verleend.

Aanpassing tariefbepalingen omzetbelasting zeeschepen
In de gevallen waarin een zeeschip niet voor commerciële doeleinden zal worden gebruikt voor de vaart op volle zee, geldt bij de levering van dat zeeschip het algemene tarief van 21%, in plaats van het nultarief. Wanneer een dergelijk schip door een ondernemer wordt geëxploiteerd ten behoeve van met btw belaste prestaties, zoals het verstrekken van hotel- en restaurantdiensten, kan de ondernemer de btw als voorbelasting in aftrek brengen. Alleen wanneer een zeeschip wordt gebruikt door een persoon die geen ondernemer is in de zin van de Wet OB 1968, dan wel wordt gebruikt door een ondernemer voor bij die wet vrijgestelde prestaties, blijft in de nieuwe situatie de btw ter zake van de aankoop op het schip drukken.

Executanten, pand- en hypotheekhouders straks btw-aansprakelijk
Het kabinet komt met een nieuwe aansprakelijkheidsbepaling voor pand- en hypotheekhouders en executanten. Deze aansprakelijkheidsbepaling moet de inning van btw veilig stellen die verschuldigd is bij leveringen van een verpande of verhypothekeerde zaak of van een zaak waarop beslag is gelegd. Dergelijke leveringen worden hiermee voortaan op dit punt materieel hetzelfde behandeld als de leveringen die onder de verleggingsregeling vallen.

De pandhouder, de hypotheekhouder en de executant die zich verhalen op de opbrengst van een zaak, kunnen straks dus aansprakelijk worden gesteld voor het bedrag dat ter zake van de levering van die zaak aan btw verschuldigd is.

Landbouwregeling wordt afgeschaft
Gezien het feit dat het gebruik van de landbouwregeling in de praktijk sterk is afgenomen, wordt de landbouwregeling per 1 januari 2018 afgeschaft.

terug naar vorige pagina