Wet werk en zekerheid door Eerste Kamer

donderdag 19/06/2014

We informeerden u hier al eerder over, maar nu heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet werk en zekerheid. Daarmee is de wet een feit. Bij de behandeling van de wet is wel afgesproken dat een aantal maatregelen die al in zouden gaan per 1 juli 2014, uitgesteld worden naar 1 januari 2015.

Minister Asscher heeft toegezegd de hervormingen van de regels rondom de proeftijd, het concurrentiebeding en de wettelijke aanzegtermijn uit te stellen. Zo heeft u als werkgever meer tijd om u voor te bereiden op de nieuwe regels en om uw werknemers hierover in te lichten. Door het uitstel krijgen de maatregelen een nieuwe datum van inwerkingtreding.

Hieronder ziet u alle maatregelen op een rij met de datum waarop ze van kracht worden.

Per 1 januari 2015

  • U mag geen proeftijd meer opnemen in een tijdelijk contract van zes maanden of korter.
  • U mag alleen een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract als dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen.
  • Werknemers met een contract van zes maanden of langer moet u uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk laten weten of u het contract gaat verlengen en zo ja, onder welke voorwaarden.     
  • De regels voor de loondoorbetaling bij oproepkrachten worden strenger. 

Per 1 juli 2015

  • De ketenbepaling wordt verkort. Een werknemer heeft straks al na twee jaar (of drie tijdelijke contracten)recht op een vast dienstverband.
  • Er komen twee vaste ontslagroutes die afhankelijk zijn van de reden van het ontslag. Voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurig ziekteverzuim moet u straks bij UWV zijn. Voor ontslag vanwege persoonlijke redenen of een verstoorde arbeidsrelatie kunt u een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter.
  • U moet aan werknemers die uit dienst treden en een dienstverband van twee jaar of langer hebben gehad een transitievergoeding betalen.
  • Er komt een wettelijk scholingsrecht voor werknemers.

Per 1 januari 2016

  • De maximale duur van de WW-uitkering wordt geleidelijk verkort van 38 naar 24 maanden.