Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

woensdag 23/07/2014

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bereidt wetswijzigingen voor om schijnconstructies te voorkomen en beter te kunnen bestrijden. Met deze wet wil de overheid eerlijke concurrentie tussen ondernemingen en een eerlijke beloning voor werknemers bevorderen.

Het betreft nog en Wetsvoorstel dat inmiddels (9 juli 2014) naar de Raad van State is gestuurd voor advies. Daarna moeten de Eerste en Tweede Kamer nog hun goedkeuring geven.

Een samenvatting  van de maatregelen uit het wetsvoorstel op een rijtje:

CAO loon

Als werkgever bent u verplicht om werknemers het cao-loon uit te betalen. Vanaf 1 januari 2015 bent u ook aansprakelijk voor het betalen van het cao-loon aan de werknemers van uw opdrachtnemer. Deze ketenaansprakelijkheid geldt nu alleen voor uitzendbureaus voor de betaling van het minimumloon. Vanaf 1 januari 2015 gelden voor  gedetacheerde werknemers dezelfde voorwaarden en cao-lonen  als voor vaste werknemers.

Giraal betalen

Werkgevers mogen per 1 januari 2015 het salaris van hun werknemers niet langer volledig contant uitbetalen. Door verplicht te stellen dat minimaal het wettelijk minimumloon giraal wordt betaald, is altijd vast te stellen dat de werknemer meer dan het minimum verdient. Het restant mag eventueel wel contant worden uitbetaald.

Huisvesting en ziektekosten

Het is straks niet meer  toegestaan om de kosten voor huisvesting en/of ziektekostenpremies te verrekenen met het  minimumloon. Voorheen stond de inspectie van SZW toe dat werkgevers maximaal 20% van het minimumloon voor huisvesting en 10% voor ziektekostenpremies verrekenden. Bij het ingaan van de nieuwe wet is dit niet meer toegestaan.

Onkostenvergoeding specificatie

De WAS stelt aanvullende eisen aan de salarisstrook. U bent als werkgever verplicht om de onkostenvergoeding op de salarisstrook te specificeren. De Inspectie SZW krijgt de bevoegdheid om aan de werkgever die nalaat om op de salarisstrook te vermelden waar de onkostenvergoeding voor bestemd is een bestuurlijke boete op te leggen.