Voorstel wijziging Handelsregisterwet

donderdag 30/03/2017

Zoals bekend dienen alle ondernemingen in Nederland ingeschreven te staan bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Via een uittreksel van een onderneming kan bijvoorbeeld nagegaan worden hoe de structuur van een organisatie in elkaar zit en wie binnen een onderneming tekeningsbevoegd is. Alle functies en taken van het Handelsregister zijn vastgelegd in de Handelsregisterwet.

 

Momenteel ligt er een voorstel om de wet op enkele punten te gaan wijzigen. Het gaat hierbij om de volgende zaken:

  • Het Handelsregister krijgt een aansluiting met de loonaangifte van de onderneming. Hierdoor beschikt het register altijd over het juiste aantal werknemers. Deze gegevens zullen jaarlijks geactualiseerd worden. Het is echter wel zo, dat wanneer een onderneming meerdere vestigingen heeft, deze het aantal werknemers per vestiging dient door te geven aan de Kamer van Koophandel.
  • Ondernemingen lopen het risico om uitgeschreven te worden wanneer het adres welke bij het Handelsregister bekend is, niet het juiste adres is. Deze wijziging staat niet op zich, maar hangt samen met andere regelgeving omtrent de ontbinding van rechtspersonen. Wanneer er gedurende een jaar géén aangifte vennootschapsbelasting wordt gedaan, géén jaarstukken openbaar worden gemaakt of géén bestuurder is ingeschreven, is de Kamer van Koophandel bevoegd een onderneming uit te schrijven en te ontbinden. Dit geldt overigens alleen voor rechtspersonen.
  • Sinds enige jaren hoeven ondernemingen niet meer jaarlijks een bijdrage te betalen aan de Kamer van Koophandel. Overheidsorganisaties betalen momenteel nog wel voor het gebruik van het register. Door het gebruik van input-financiering (overheden betalen vooraf een vast bedrag aan het Ministerie van Economische Zaken) zullen ook deze organisaties in de toekomst niet meer hoeven te betalen voor het gebruik van het register.
  • Op dit moment speelt de Kamer van Koophandel geen actieve rol bij het bestrijden van fraude, omdat dit niet in de huidige wet is vastgelegd. In de nieuwe wet zal geregeld gaan worden, dat de Kamer van Koophandel bij vermoedens van fraude of overtreding van de WWFT dit door kan gaan geven aan de diverse instanties als de FIOD e.d.
  • De Kamer van Koophandel maakt gebruik van gegevens uit officiële aktes (bijvoorbeeld aktes van oprichting welke door de notaris beschikbaar worden gesteld). Wanneer hier fouten in blijken te staan, is een bestuurder verplicht hier melding van te maken. Deze meldplicht wordt verder uitgebreid, waardoor een bestuurder verplicht wordt gesteld alle fouten kenbaar te maken en de juiste wijziging door te geven.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor