Voorkom boetes aan het CBS

donderdag 16/08/2018

Ontvang je een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), vul deze dan altijd in. Het CBS verzamelt cijfers en voor een groot gedeelte komen die cijfers binnen via de ingevulde enquêtes.

Het CBS is strikt genomen geen overheidsinstelling. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uit deze wet blijkt dat het voor het CBS belangrijk is dat organisaties de enquêtes invullen. Het CBS selecteert organisaties op basis van een steekproef. 
De resultaten gebruikt het CBS voor statistieken over bijvoorbeeld economische groei en werkgelegenheid. Door inbreng vanuit organisaties kan het CBS zijn taak beter vervullen.

Niet iedereen is verplicht om mee te doen aan de CBS-enquêtes. In tegenstelling tot natuurlijke personen, zijn ondernemingen en zzp’ers in elk geval verplicht om mee te werken. Dit staat in de begeleidende brief die met de enquête naar organisaties verstuurd worden. 
De organisaties kunnen de vragenlijst ook laten invullen door een accountant, het CBS stuurt dan een machtigingsformulier. Mocht je het formulier niet voor inzenddatum in kunnen vullen, dan kun je via de website van het CBS om uitstel vragen voor het invullen van het formulier. Dit uitstel is er niet voor alle soorten enquêtes te krijgen. Er is bijvoorbeeld geen uitstelmogelijkheid voor de enquête Internationale Handel in Goederen.

Als de organisatie niet binnen de gevraagde termijn meewerkt aan een onderzoek herhaalt het CBS het verzoek om mee te werken. De organisatie krijgt dan veertien dagen de tijd om de enquête alsnog in te vullen. Dit is de zogenoemde begunstigingstermijn. Daarna kan het CBS een dwangsom opleggen. De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de omvang van de organisatie, de duur van de periode waarvoor de gegevens zijn gevraagd en het responsgedrag. De grootte van de organisatie wordt berekend aan de hand van het aantal werknemers. Het CBS kan om gegevens vragen voor een periode van een maand, een kwartaal of een jaar. De boete bedraagt ten hoogste 5.000.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.