Verlenging WW en WGA aanvulling via privaat fonds krijgt gestalte

donderdag 14/09/2017

Ministerraad wijzigt Besluit Fondsen en Spaarregelingen

In het regeerakkoord van 2012 tussen VVD en PvdA werd afgesproken de WW-doorbetalingstermijn van maximaal 38 maanden geleidelijk in te korten naar een termijn van 24 maanden. Volgens het afgesproken schema zal vanaf 1 juli 2019 dit termijn bereikt zijn.

In de jaren na 2012 is er tussen werknemers- en werkgeversorganisaties aanvullend overeengekomen dat voor mensen die veelal op latere leeftijd langdurig werkloos worden er weer de mogelijkheid moet bestaan tot maximaal 38 maanden een WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering te ontvangen.

Dit jaar is er voor dit doel een landelijk privaat fonds opgericht, stichting PAWW. Dit fonds zal namens aangesloten cao partijen uitvoering geven aan deze regelingen.

Middelen zullen worden verkregen door een verplichte bijdrage uit het loon van werknemers die onder de betrokken cao-regelingen vallen. De premie zal gaan oplopen van 0,1% in 2017 tot 0,6% van het gemaximeerde brutoloon in 2022. Middels een omslagstelsel zullen deze middelen beschikbaar komen voor uitkeringsgerechtigden binnen de aangesloten sectoren.

Onlangs is in de ministerraad besloten de benodigde wijziging van het Besluit Fondsen en Spaarregelingen door te voeren waarmee het fonds op één voet komt te staan met bestaande sociale fondsen. Daarmee is weer een belangrijke stap gezet om de regeling in de praktijk te kunnen gaan brengen.

Zie voor meer informatie ook www.spaww.nl

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.