Verduidelijking uitstel betaling belastingen

maandag 14/04/2014

Staatssecretaris Wiebes van Financiën geeft aan wat de voorwaarden zijn voor ondernemers om in aanmerking te komen voor uitstel van betaling bij de Belastingdienst. Wiebes meldt dat er drie vormen van uitstel van betaling zijn: regulier, bijzonder en kortlopend.

De Belastingdienst kan in verschillende situaties uitstel van betaling verlenen. Zo ook in geval van betalingsproblemen. De vormen van uitstel van betaling wegens betalingsproblemen voor ondernemers worden hieronder toegelicht. Van oudsher geldt er een restrictief uitstelbeleid voor ondernemers. Reden is dat het in veel gevallen gaat om zakelijke schulden – omzetbelasting en loonbelasting – waarvoor de ondernemer feitelijk optreedt als houder van door derden verschuldigde en aan hem toevertrouwde belastinggelden.

  • Regulier uitstel      Een ondernemer kan voor maximaal één jaar uitstel van betaling krijgen onder de voorwaarden dat nieuw opkomende fiscale verplichtingen worden bijgehouden en er zekerheid wordt gesteld.
  • Bijzonder uitstel      In bijzondere omstandigheden kan een ondernemer uitstel van betaling krijgen voor een periode langer dan één jaar of kan worden afgeweken van de zekerheidseis. Voorwaarde is dat aan de hand van de verklaring van een derde deskundige, bijvoorbeeld een accountant, voldoende aannemelijk wordt gemaakt dat:
  1. de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn;
  2. de onderneming bedrijfseconomisch gezond is;
  3. het aflossingsplan realistisch is.

De ontvanger moet er kortweg vertrouwen in hebben dat het om een levensvatbare onderneming gaat die in de toekomst aan zijn fiscale verplichtingen kan voldoen. De Belastingdienst zal ook bij deze vorm van uitstel zoveel mogelijk zekerheid verlangen. Anders dan bij het regulier uitstel concentreert het beleid zich op de bedrijfseconomische gezondheid van de onderneming.

Kortlopend uitstel Een ondernemer kan, zonder nader onderzoek en op schriftelijk of telefonisch verzoek, uitstel van betaling krijgen gedurende maximaal vier maanden indien (onder andere), de schuld minder dan 20.000 euro bedraagt, er geen dwangbevelen zijn betekend, er geen sprake is van een aangifteverzuim en er geen vergrijpboete is opgelegd. Kortlopend uitstel is, in tegenstelling tot de hierboven beschreven vormen van uitstel, ook mogelijk voor een MRB-schuld. De ondernemer komt, nadat hij van dit kortlopend uitstel gebruik heeft gemaakt, niet meer in aanmerking voor een andere vorm van uitstel.

Zijn er naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan contact op met ons kantoor.