Vanaf 2019 andere spelregels voor compensatie overwerk met vrije tijd

vrijdag 22/12/2017

Vaak wordt overwerk gecompenseerd door een tijd-voor-tijdregeling. Vanaf 1 januari 2019 is dat alleen nog maar mogelijk als daarover in een cao afspraken zijn gemaakt. 

Voor uitzendkrachten is dat de cao van de inlener. Bij een nulurencontract is compensatie in vrije tijd helemaal niet meer mogelijk.

Bovendien moet het overwerk voor 1 juli van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin het overwerk is verricht, in betaalde vrije tijd zijn gecompenseerd. Is dat niet het geval, dan moet het minimumloon alsnog worden uitbetaald. De regels voor compensatie met vrije tijd zijn niet van toepassing als voor het totaalaantal uren, inclusief overwerk, ten minste het minimumloon is betaald.

Let op: doordat voor overwerk ten minste het minimumloon moet worden betaald, mag het loon voor overwerk – voor zover dit het wettelijk minimumloon betreft – niet meer via een cafetariaregeling worden uitgeruild voor onbelaste kostenvergoedingen.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.