Uitbreiding verhaalsmogelijkheden op erfgenamen

donderdag 18/10/2018

Erfgenamen kunnen, als zij de erfenis zuiver aanvaarden, met hun hele privévermogen aansprakelijk worden gehouden voor de schulden van de erflater. Deze aansprakelijkheid geldt op grond van het Burgerlijk Wetboek.

De Belastingdienst wordt regelmatig geconfronteerd met situaties waarin de nalatenschap vlak voor het moment van inning niet meer genoeg verhaal biedt voor de voldoening van de belastingen als gevolg van frauduleuze (pauliana) handelingen. Begunstigden kunnen aansprakelijk gesteld worden met toepassing van het wettelijke bewijsvermoeden van het begin van het tijdvak waarin de materiële belastingschuld is ontstaan of vanaf het tijdstip dat de materiële belastingschuld is ontstaan. Begunstigde kunnen tegenbewijs leveren, anders dan bij de actio pauliana (frauduleus handelen in het zicht van….) in het civiele recht.

De begunstigde is aansprakelijk als voldaan is aan de volgende drie (cumulatieve) vereisten:
1. De handeling die leidt tot begunstiging is onverplicht verricht, dat wil zeggen dat daartoe geen rechtsplicht bestond.
2. De Belastingdienst is door die handeling benadeeld in zijn verhaalsmogelijkheden.
3. De belastingschuldige en de begunstigde wisten of behoorden te weten dat van het verrichten van de handeling benadeling van de Belastingdienst het gevolg zou zijn (wetenschap van benadeling).
Dit wetsvoorstel werkt terug tot en met 18 september 2018, 15.15 uur.

Het verdient aanbeveling om bij twijfel over de omvang van de nalatenschap om het aandeel in de nalatenschap beneficiair (voorlopig met mogelijkheid alsnog te verwerpen) te aanvaarden.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.