Tweede steunpakket corona

woensdag 08/07/2020

In dit artikel een toelichting op de belangrijkste steunmaatregelen uit het tweede steunpakket en de laatste wijzigingen daarin.

Er zijn wat wijzigingen opgetreden ten opzichte van eerdere uitingen. Zo is het tweede steunpakket met een extra maand verlengd tot en met september. De compensatie vaste lasten(Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb) is verhoogd naar maximaal  50.000 bij een omzetverlies van minstens 30%. Tevens wordt een ontslagboete van 5% in de NOW 2.0 opgelegd als niet aan de voorwaarden is voldaan bij ontslag van meer dan 20 werknemers en is het bedrag van de Corona Overbruggingsregeling verhoogd naar  200 miljoen.

Hieronder staat het tweede steunpakket:

  1. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb: meer compensatie vaste lasten bij minstens 30% omzetverlies
  2. NOW-regeling 2.0: ontslagboete 5%
  3. Tozo-regeling 2.0: verlengd tot en met september
  4. Uitstel van betaling belastingen: verlengd tot en met september

 

  1. 1.            Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb: meer compensatie vaste lasten bij minstens 30% omzetverlies

Volgens de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) kunnen bedrijven een tegemoetkoming krijgen voor hun vaste lasten. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving. De tegemoetkoming is alleen beschikbaar voor bedrijven met maximaal 250 werknemers. De omzetderving moet minstens 30% zijn. Daarmee is de regeling meer toegesneden op specifieke situaties. De nieuwe TVL staat open voor dezelfde getroffen sectoren uit de TOGS-regeling. Denk daarbij onder meer aan de horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, kermissen, speelautomatenhallen, podia en theaters. Ook de nieuwe tegemoetkoming is belastingvrij.

Aanvragen kunnen sinds 30 juni 2020 worden ingediend.

Zo berekent u de TVL

De TVL wordt berekend met het totale omzetverlies en een percentage vaste lasten per sector. Het percentage vaste lasten per sector is bepaald met gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Variabele kosten (bijvoorbeeld stroomverbruik) worden niet meegerekend, omdat deze zijn gekoppeld aan bedrijfsactiviteiten die lager uitvallen of zelfs verdwijnen door de coronacrisis.

De berekening van de subsidie is als volgt: normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%= hoogte subsidie.

Maximaal 50% van de vaste lasten wordt vergoed. De subsidie per bedrijf is minimaal 1.000 en maximaal 50.000.

Over twee kwartalen

Als u de btw-aangifte per kwartaal doet, dan neemt u de omzet van het tweede kwartaal (april, mei, juni) 2019, en deelt dat bedrag door 3. Dit telt u op bij de omzet van het derde kwartaal (juli,  augustus, september) 2019.

 

Geen omzetcijfers bij nieuw bedrijf

Bedrijven die tussen 1 april en 15 november 2019 zijn gestart, gebruiken de omzetcijfers van de eerste vier maanden na hun startdatum.

Bedrijven die ná 15 november 2019, maar voor 1 maart 2020 zijn gestart, berekenen hun omzet vanaf hun startdatum tot 15 maart 2020. Dit bedrag delen zij door het aantal maanden dat ze in bedrijf zijn, keer 4.

 

  1. 2.            NOW-regeling 2.0

Wat houdt de NOW 2.0 in?

Bedrijven met omzetverlies kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Deze NOW-regeling vergoedt tot 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens 20% omzetverlies hebben. De maximale vergoeding van 90% is van kracht als de omzet voor 100% wegvalt. Valt minder omzet weg, dan wordt de vergoeding evenredig verlaagd. Bij 50% omzetverlies betekent dit een vergoeding van 45% van de loonkosten.

Hoe wordt de omzetdaling vastgesteld?

De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van vier maanden, die naar keuze kan starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus.  Het is nog niet bekend of deze periode ook per 1 september kan aanvangen. Voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW is er geen keuze, aangezien de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

Stapeling coronasubsidies

De hoogte van de loonsom bij de NOW 2.0 wordt afgeleid van de loonsom in maart. Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat eventuele subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen, als omzet meetellen. Daardoor krijgen ondernemers die tevens een tegemoetkoming ontvangen op grond van de TOGS-regeling of de nieuwe Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb, minder tegemoetkoming via de NOW-regeling.

De verlengde NOW 2.0 kan over de periode juni, juli, augustus en september vanaf 6 juli worden aangevraagd.

Let op!

De vaste (forfaitaire) opslag van de NOW 2.0 is verhoogd van 30 naar 40%. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.

Seizoensgebonden bedrijven

In de NOW 1.0 is ook nog een correctie opgenomen die beoogt seizoenbedrijven tegemoet te komen die tussen januari en maart hebben opgeschaald in personeel. De loonsom van maart zal als referentiekader worden genomen in plaats van de niet-representatieve loonsom van januari.

Is de loonsom van maart tot en met mei hoger dan de loonsom van driemaal de loonsom van januari, dan wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de definitieve subsidievaststelling. De loonsommen van april en mei worden vervolgens gemaximeerd op de loonsom van maart, met als peildatum 15 mei. Deze nieuwe rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers die een hogere gemiddelde loonsom hebben in de periode maart tot en met mei in vergelijking met de maand januari (inclusief maximering).

Extra voorwaarden bonussen

Een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW 2.0 mag geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en/of de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. De voorwaarde om dergelijke handelingen over 2020 niet te verrichten, geldt tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021, wanneer de jaarrekening wordt vastgesteld. De voorwaarde ziet niet op dividend, bonussen en aandelen over 2019. Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan. Het verbod geldt alleen voor bedrijven die een tegemoetkoming ontvangen waarvoor een accountantsverklaring is vereist.

Let op!

Onder NOW 1.0 geldt het verbod op het uitkeren van dividend en bonussen en het inkopen van eigen aandelen overigens ook al voor bedrijven die onder de concernregeling vallen.

Accountantsverklaring

U heeft een accountantsverklaring nodig als u een voorschot van de NOW 2.0 en NOW 1.0 heeft ontvangen van  100.000 of meer. Voor dit bedrag dient u de verschillende aanvragen van de loonheffingennummers in uw bedrijf of in uw groep bij elkaar op te tellen. Als u een voorschot ontvangt van minder dan  100.000, maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt van  125.000 of meer, dient u ook een accountantsverklaring te overleggen. U zult zelf moeten inschatten of de subsidie op  125.000 of meer zal worden vastgesteld.

Als u een voorschot boven de  20.000 of bij vaststelling een bedrag boven de  25.000 ontvangt, moet u een verklaring van een derde overleggen die de omzetdaling bevestigt.

Ontslagboete gewijzigd

In de NOW 2.0 wijzigt de ontslagboete. De ontslagboete in de NOW 2.0-regeling is 5% over het totale bedrag aan NOW-subsidie. Deze ontslagboete wordt opgelegd als er bij ontslag van 20 werknemers of meer geen akkoord met de vakbonden of personeelsvertegenwoordiging wordt bereikt. Als deze partijen er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation worden gedaan bij de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan wordt de ontslagboete opgelegd.  

Let op!

Het gaat hierbij om de ontslagaanvragen die in de periode 29 mei tot en met 30 september 2020 bij het UWV worden ingediend.

Wat van toepassing is in de NOW 1.0 en gehandhaafd blijft in de NOW 2.0, is dat bij ontslag om bedrijfseconomische redenen voor ontslagen werknemers geen loonsubsidie wordt ontvangen. Dan is er een correctie van 100% op de NOW-subsidie. De ontslagboete van 50% die onder de NOW 1.0 wordt toegepast, is in de NOW 2.0 geschrapt. De wettelijke bescherming bij ontslag blijft gewoon van kracht, dus blijft ook de verplichting tot het betalen van een transitievergoeding bestaan.

Bij- en/of omscholen verplicht

Werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen, krijgen een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren zich bij- en/of om te scholen. Op die manier moet het aantal gedwongen ontslagen als gevolg van de coronacrisis zo veel mogelijk worden beperkt. Het kabinet stelt een scholingspakket – ‘NL leert door’ geheten – van  50 miljoen ter beschikking. Het pakket bestaat uit ontwikkeladviezen en onlinescholing, specifiek gericht op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen.

 

  1. 3.            Tozo-regeling 2.0: verlengd tot en met september

De bijstand aan zelfstandigen in nood via de Tozo-regeling wordt verlengd tot en met september 2020. Het inkomen wordt via de Tozo-regeling aangevuld tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

Aanscherping met partnertoets

De Tozo 2.0 bevat, in tegenstelling tot de Tozo 1.0, wel een partnertoets. Blijft door het inkomen van de partner het gezinsinkomen boven het sociaal minimum, dan krijgt een zelfstandige in de nieuwe regeling dus geen inkomensondersteuning meer. Er geldt echter nog steeds geen vermogenstoets, er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van het bedrijf en de zogeheten kostendelersnorm wordt ook nu niet toegepast. Deze norm betekent dat wanneer meerdere volwassenen samenwonen, de bijstandsuitkering lager wordt, omdat ervan uit wordt gegaan dat de kosten gedeeld worden. Ook onder de nieuwe Tozo-regeling is dit dus niet het geval.

Lening voor bedrijfskapitaal

Ondersteuning blijft verder ook mogelijk in de vorm van een lening tot maximaal  10.157 voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Let op!

Ondernemers kunnen de Tozo 2.0 vanaf 1 juni tot en met 30 september aanvragen bij hun woongemeente.

 

  1. 4.            Uitstel van betaling belastingen: verlengd tot en met september

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot en met september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belasting- en invorderingsrente zijn voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Ook de andere belastingmaatregelen, te weten de versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers, de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen en de btw-vrijstelling voor uitlenen van zorgpersoneel, worden verlengd tot 1 oktober 2020.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen.

Langer uitstel?

Langer uitstel kunt u tot nu toe alleen schriftelijk aanvragen. Online bijzonder uitstel van betaling verlengen kan inmiddels. Een voorwaarde is dat uw problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis worden veroorzaakt, bijvoorbeeld omdat u maar beperkt geopend mag zijn. U dient dit in uw verzoek tot uitstel aan te geven. Is uw belastingschuld groter dan 20.000, dan is een verklaring nodig van een derde-deskundige.

Let op!

Ondernemers die langer uitstel aanvragen dan drie maanden mogen geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen.

Het toegekende uitstel van langer dan drie maanden duurt totdat het uitstel wordt ingetrokken, maar niet eerder dan 1 oktober 2020. Bij het aflopen van het uitstel wordt ondernemers een passende betalingsregeling geboden. Het is nog onduidelijk wat die betalingsregeling inhoudt.

Disclaimer

Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

 

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan contact op met ons kantoor.