(Tijdelijke) betalingsonmacht melden bij belastingdienst of pensioenfonds

donderdag 06/02/2014

Als uw B.V. de belastingen en premies niet kan betalen, moet u dit schriftelijk melden bij de ontvanger van de Belastingdienst en/of het bedrijfspensioenfonds. U loopt anders het risico als bestuurder aansprakelijk gesteld te worden voor de openstaande schuld. 

Voor het melden van betalingsonmacht kunt u formulieren downloaden van de site van de Belastingdienst. Voor een melding van loonheffingen of omzetbelasting welke u niet kunt betalen stuurt u het formulier naar de ontvanger van de Belastingdienst waar de onderneming onder ressorteert. Als u de bijdragen voor het bedrijfspensioenfonds niet kunt betalen, stuur dan het formulier naar uw bedrijfspensioenfonds, of wanneer uw bedrijfspensioenfonds de administratie uitbesteed heeft, naar het uitvoeringsinstituut.

U moet de melding indienen binnen twee weken nadat de belastingen of premies betaald hadden moeten zijn Binnen twee maanden nadat u de melding heeft verstuurd, beoordeelt de Belastingdienst uw melding. U ontvangt daarover schriftelijk bericht. De Belastingdienst kan u om extra informatie vragen. Het gaat daarbij om de administratieve gegevens waarop uw melding is gebaseerd. Als uw gegevens niet juist zijn, is de melding niet rechtsgeldig.

Een niet-rechtsgeldige melding heeft tot gevolg dat de bestuurders aansprakelijk zijn voor het niet betalen van de belastingen en premies. Deze aansprakelijkheid berust op het vermoeden dat het niet betalen het gevolg is van aan hen te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Uw melding heeft betrekking op belastingen of premies over een bepaald tijdvak. Als de financiële situatie niet verbetert, kan uw onderneming waarschijnlijk de belastingen of premies over volgende tijdvakken ook niet betalen. In dat geval hoeft u dit niet opnieuw te melden. U moet pas opnieuw de betalingsonmacht melden als de naheffingsaanslagen waarvoor de eerdere melding heeft plaatsgevonden, geheel zijn betaald of de ontvanger u schriftelijk heeft medegedeeld dat hij vindt dat geen sprake meer is van een toestand van betalingsonmacht.

Bewaar voor uw eigen administratie een kopie van elk exemplaar dat u verstuurt.

Als u heeft gemeld dat uw onderneming niet kan betalen, betekent dit niet dat uw onderneming de belastingen en premies niet meer hoeft te betalen. Een melding geldt dus niet automatisch als een verzoek om uitstel van betaling of een verzoek om kwijtschelding. U moet hiervoor apart een verzoek indienen bij de Belastingdienst.

Zijn er naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan contact op met ons kantoor.