Teruggaaf door oninbare vorderingen gewijzigd

vrijdag 13/01/2017

In oktober hebben we het al een keer aangegeven, maar omdat de regels vanaf 1 januari 2017 in zijn gegaan, onderstaand nogmaals de gewijzigde regels voor de teruggaaf van oninbare vorderingen (ontleend aan de site van de belastingdienst).

Als je een factuur stuurt aan je klanten, moet je de btw daarover direct aangeven en betalen. Betaalt je klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk, dan is je vordering (gedeeltelijk) oninbaar. Dan heb je btw betaald die je niet ontvangen hebt. Je kunt deze btw dan terugvragen.

Wanneer terugvragen?

Je kunt de btw terugvragen zodra het zeker is dat je vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. De vordering wordt vanaf 1 januari 2017 in ieder geval als oninbaar aangemerkt uiterlijk 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die tussen jou en je klant is overeengekomen. Als geen betalingstermijn is vastgelegd, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door je klant.

Hoe terugvragen?

Het bedrag van de teruggaaf verwerk je in de aangifte over het tijdvak waarin de oninbaarheid is ontstaan of de 1-jaarstermijn is verstreken (is de oninbaarheid ontstaan vóór 1 januari 2017 dan moet je een brief sturen naar je belastingkantoor waarin je om teruggaaf verzoekt). Je mag kiezen of je het terug te vragen btw-bedrag opneemt als aftrekbare voorbelasting (vraag 5b van de aangifte) of als negatieve omzet met het daarbij behorende negatieve bedrag aan btw (vraag 1a of 1b van de aangifte).

Factoorregeling

Als een ondernemer zijn vordering geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een andere ondernemer (bijvoorbeeld een factormaatschappij), treedt deze andere ondernemer voor die vordering of het overgedragen gedeelte daarvan in de plaats van de ondernemer die de vordering overdraagt.

Wanneer de vordering oninbaar is of als oninbaar wordt aangemerkt (verstrijken 1-jaarstermijn), dan kan de overnemende ondernemer de btw alleen terugkrijgen door het indienen van een teruggaafverzoek. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van het formulier ‘Verzoek om teruggaaf  van Omzetbelasting (overgenomen vorderingen)’. Dit formulier wordt medio januari 2017 op de site van de belastingdienst gepubliceerd.

Overgangsrecht

Heb je een vordering waarvan de uiterste betaaldatum is verstreken vóór 1 januari 2017 maar die op die datum (gedeeltelijk) niet is ontvangen? En is die vordering vóór 1 januari 2017 niet oninbaar? Dan begint de termijn van 1 jaar te lopen op 1 januari 2017. Dit betekent dat deze vordering op 1 januari 2018 als oninbaar wordt aangemerkt voor zover de vordering op die datum nog steeds niet is ontvangen. Wanneer de oninbaarheid van deze vordering in de loop van 2017 op een andere wijze is komen vast te staan, ontstaat uiteraard al op dat moment het recht op teruggaaf.

Alsnog ontvangen betaling ná teruggaaf btw

Als je de btw van een vordering in mindering hebt gebracht in je btw-aangifte en deze vordering wordt alsnog geheel of gedeeltelijk betaald, dan geef je de verschuldigde btw over het gedeelte dat je hebt ontvangen aan in het aangiftetijdvak waarin je de betaling ontvangt.

Bron: belastingdienst.nl

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons kantoor.