Terugbetaling agio belastingvrij?

donderdag 15/10/2015

Terugbetaling van agio aan de dga is belastingvrij enkel als aan de formele vereisten en in de juiste volgorde wordt voldaan. Wordt niet aan de formele vereisten voor terugbetaling agio aan de dga voldaan, dan is deze belast met 25% belasting.

De formele vereisten zijn: 1. Besluit AVA (algemene vergadering van aandeelhouders) omzetting agio in aandelen kapitaal en terugbetaling agio / kapitaal 2. Statutenwijziging (middels notaris) dat nominale waarde van de desbetreffende aandelen verlaagd worden. 3. Terugbetaling agio / kapitaal

Dat niet elke dga deze volgorde aanhoudt blijkt uit onderstaande uitspraak van de rechtbank Den Haag 21 juli 2015.

De berechte zaak: Wat was er in die zaak aan de hand? In 2007 heeft de directeur en enig aandeelhouder (de DGA) van een B.V. een agiostorting in de B.V. verricht van 2.250.000 euro. Op 24 mei 2012 is voor een bedrag van 2.250.000 euro de agioreserve van de B.V. gedebiteerd en de DGA voor hetzelfde bedrag gecrediteerd in rekening-courant. Op 7 december 2012 zijn aktes verleden betreffende de omzetting van het agio in nominaal aandelenkapitaal en een daarmee corresponderende vermindering van de nominale waarde per aandeel. Het door de algemene vergadering van aandeelhouders van de B.V. genomen besluit tot de terugbetaling van kapitaal ter grootte van het agio is op diezelfde datum ondertekend. De rechtbank oordeelt dat met de creditering op 24 mei 2012 een teruggaaf van agio heeft plaatsgevonden aan de DGA. Daarmee is volgens de rechtbank voldaan aan het belastbare feit voor de dividendbelasting, nu tevens vaststaat dat tevoren nog niet was voldaan aan de vereisten voor een belastingvrije teruggaaf. Aan die vereisten werd immers pas voldaan op 7 december 2012. Volgens de rechtbank had de B.V. ter zake van de teruggaaf dividendbelasting in moeten houden om deze op aangifte af te dragen. De inspecteur heeft daarom terecht een naheffingsaanslag dividendbelasting aan de B.V. opgelegd.