Termijnen deponeren jaarrekening 2017

donderdag 02/08/2018

Zoals ieder jaar dienen rechtspersonen de jaarrekening over het voorgaande jaar te deponeren bij de Kamer van Koophandel. In alle gevallen geldt, dat de jaarrekening uiterlijk binnen twaalf maanden na afloop van het laatst afgesloten boekjaar gedeponeerd moet zijn bij de Kamer van Koophandel.

Wanneer de jaarrekening middels de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( AVA ) is vastgesteld dient deze binnen acht dagen gedeponeerd te worden bij de Kamer van Koophandel. Mocht de jaarrekening om wat voor reden dan ook niet tijdig kunnen worden vastgesteld, dan dient een voorlopige jaarrekening gedeponeerd te worden.

Er gelden verschillende termijnen voor de diverse rechtspersonen, maar voor de Besloten Vennootschap (B.V.) waarbij het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar gelden in het algemeen de volgende regels:

• Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening op en legt deze voor aan de aandeelhouders ( uiterlijk 31 mei ).
• De aandeelhouders verlenen het bestuur maximaal 5 maanden uitstel in geval van bijzondere omstandigheden ( uiterlijk 31 oktober ). Hiervoor dienen wel notulen opgemaakt te worden.
• De aandeelhouders ( bij vennootschappen waarbij ze géén commissaris of bestuurder zijn ) hebben vervolgens 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening ( uiterlijk 31 december ).
• Deponering dient te geschieden binnen 8 dagen na vaststelling van de jaarrekening ( uiterlijk 8 januari ).

Voor vennootschappen die géén gebruik maken van uitstelregelingen geldt dus dat de jaarrekening uiterlijk 31 juli 2018 vastgesteld en gedeponeerd dient te zijn.

Wanneer de aandeelhouders echter óók bestuurder of commissaris zijn van hun B.V., wordt de jaarrekening vastgesteld wanneer deze ondertekend wordt ( bij de AVA ). In dit geval geldt de tweemaandstermijn niet. Dit betekent aldus, dat de jaarrekening uiterlijk 8 november gedeponeerd dient te zijn in plaats van 8 januari. In de praktijk komt deze vorm het meeste voor.

Zoals eerder vermeld, dient u een voorlopige jaarrekening te deponeren als u niet in staat bent gebleken de jaarrekening tijdig vast te stellen. Hiervoor geldt een andere termijn, te weten zeven maanden. Met het uitstel erbij van vijf maanden wordt het dus uiterlijk 12 maanden of wel 31 december.

Overigens gelden de deponeringstermijnen ook voor vennootschappen met een gebroken boekjaar.

Ook wanneer het niet goed gaat met de onderneming of in geval van faillissement dient er gedeponeerd te worden. Dit geldt tot het moment van liquidatie of opheffing van de betreffende vennootschap. Wanneer u niet op tijd deponeert en de onderneming verkeert in staat van faillissement, dan kunt u als bestuurder / commissaris persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.