Publicatie jaarrekening 2013 vóór 8 december 2014

donderdag 06/11/2014

Door de invoering van de Flex-BV wetgeving per 1 oktober 2012, is er een onbedoelde bijwerking ontstaan met betrekking tot de termijn voor de publicatie van de jaarrekening. Enig aandeelhouders die tevens bestuurder zijn, (een belangrijk deel van de DGA’s in het MKB), dienen de jaarrekening 2013 uiterlijk 8 december te deponeren bij het Handelsregister, in plaats van uiterlijk 31 januari 2015. Niet tijdige deponering kan leiden tot bestuursaansprakelijkheid.

Het bestuur van een BV dient binnen 5 maanden (met een mogelijke verlenging met 6 maanden, dus in totaal 11 maanden) na afloop van het boekjaar de jaarrekening op te maken en te ondertekenen. Daarna heeft de algemene vergadering van aandeelhouders nog twee maanden de gelegenheid om de jaarrekening vast te stellen. Binnen 8 dagen na de vaststelling van de jaarrekening, moet deze gedeponeerd worden bij het handelsregister. Bij de invoering van de Flex-BV wetgeving is er een artikellid (artikel 2:210 lid 5 BW) toegevoegd, voor de directeur/enig aandeelhouder waarbij de ondertekening van de  jaarrekening door het bestuur meteen ook geldt als een vaststelling van de jaarrekening hierdoor is de uiterlijke termijn voor het publiceren van de jaarrekening ineens onbedoeld teruggeschroefd is van 31 januari naar 8 december.

Men kan de werking van artikel 2:210 lid 5 BW wel uitsluiten in de statuten, waardoor de uiterlijke publicatiedatum alsnog weer op 31 januari komt te liggen. In oktober 2013 is een wetsvoorstel ingediend, die deze onbedoelde bijwerking zou moeten repareren, maar omdat het voorstel nog niet is aangenomen, kan er voor de aankomende publicatiedatum voor het boekjaar 2013 nog geen gebruik van gemaakt worden.

Wij adviseren voor BV’s waarvan de aandeelhouders tevens bestuurder zijn, om voor de deponering van de jaarrekening 2013 bij het Handelsregister als uiterste datum 8 december 2014 aan te houden, dan wel voor die tijd de statuten van de BV te wijzigen door in de statuten de werking van artikel 2:210 lid 5 BW uit te sluiten.