Minimumloon beter beschermd

donderdag 10/09/2015

Met de Wet Aanpak Schijnconstructies worden sinds 1 juli stappen genomen om de rechten op loonbetaling van  werknemers te versterken om daarmee oneerlijke concurrentie op de arbeidsvoorwaarden tegen te gaan. Verdere invoering leidt vanaf 1 januari 2016 tot betere handhaving van minimumloon eis. Ook wordt contante betaling van het loon tegen gegaan.

Sinds 1 juli 2015 is er al een aantal maatregelen van de Wet Aanpak Schijnconstructies van kracht. Zo is bijvoorbeeld afgesproken dat:

  • Er een ketenaansprakelijkheid-regeling wordt geïntroduceerd  waar het netto-loonbetaling betreft. Een werknemer kan de opdrachtgever van zijn werkgever aansprakelijk stellen voor loonbetaling als de eigen werkgever in gebreke blijft.
  • AOW’ers in loondienst vanaf 1 juli recht hebben op het minimumloon.
  • De inspectie SZW, die toepassing toetst van de wet WML (minimumloon) en geldende CAO’s, voortaan hun bevindingen mag doorspelen aan alle betrokken instanties.

Vanaf 1 januari 2016 komen daar nog de volgende bepalingen bij:

  • Werkgevers worden verplicht minimaal het netto (equivalent van het)  minimumloon daadwerkelijk te betalen. Verrekeningen en inhoudingen mogen alleen plaatsvinden over het meerdere loon boven het minimumloon. Onkostenvergoedingen en inhoudingen moeten bovendien helder uit de loonstrook blijken.
  • Betaling zal voor minimaal het minimumloon giraal moeten gebeuren, kasbetalingen zijn hooguit toegestaan voor het meerdere. De betreffende bankrekening moet (mede-) op naam van de werknemer staan.

Hiermee hoopt de overheid effectief constructies aan te pakken die zijn opgezet om minimumloon en CAO-bepalingen te omzeilen.

Heeft u over dit onderwerp nog vragen, neem dan even contact met ons op.