Inkomstenbelasting over aandelen BV bij overlijden

donderdag 23/02/2017

Het overlijden van een directeur grootaandeelhouder is een vervelende gebeurtenis. Wanneer zijn erfgename dan ook nog onverwacht inkomstenbelasting moet betalen over aandelen uit een aanmerkelijk belang is dat extra vervelend.

Als aanmerkelijk belang-aandelen deel uitmaken van een huwelijksgemeenschap en een van de deelgenoten komt te overlijden, moet zowel de huwelijksgemeenschap als de nalatenschap worden verdeeld. In de aanloop naar de wijzigingen die in 2010 zijn ingegaan, werd gedacht dat aan afrekening naar aanleiding van het overlijden zou kunnen worden ontkomen door bij de verdeling van de huwelijksgemeenschap als gevolg van het overlijden de aandelen aan de langstlevende toe te delen. De wetgever heeft dat gat gedicht door aan art. 4.17 IB toe te voegen: 'anders dan door overlijden'.

Voor zover er bij de verdeling van een huwelijksgemeenschap naar aanleiding van het overlijden van de echtgenoot meer wordt toebedeeld aan de nalatenschap dan overeenkomt met zijn/haar aandeel in de huwelijksgemeenschap, is sprake van vervreemding. Een zogenoemd finaal verrekenbeding voorkomt de afrekening niet en dit maakt dus in belastingafdracht een fors verschil.

Op het moment van overlijden gaat het (50% bij gemeenschap van goederen) aandeel van de erflater over naar de erfgenamen, hetgeen een fictieve vervreemding oplevert. Een verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap waarbij meer dan dit aandeel wordt toegedeeld aan de nalatenschap is voor dit deel een vervreemding door de langstlevende echtgenoot en wordt voor de verkrijgers aangemerkt als een verkrijging krachtens erfrecht. Het aandeel van de langstlevende in de huwelijksgemeenschap kan vrij van afrekening in de inkomstenbelasting aan hem/haar worden toegedeeld.

Sinds 1 januari 2010 is de hoofdregel bij vererving van aanmerkelijk belang-aandelen dat afrekening plaatsvindt van 25% van de overige reserves het geen een fors bedrag kan zijn. Alleen voor zover sprake is van ondernemingsvermogen kan op verzoek doorschuiving plaatsvinden.

Voor zowel een planning van de overdracht van aandelen in een onderneming als van aandelen in een beleggings-bv is maatwerk noodzakelijk. U kunt daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Wij kunnen u daarbij adviseren.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.