Hoe beoordeelt de Belastingdienst jouw rekening courantpositie?

donderdag 05/04/2018

Vorige maand is bekend geworden hoe de Belastingdienst omgaat met de lening van de directeur groot aandeelhouder (DGA) bij zijn BV. De hoofdzaak van deze bekendmaking is de beoordelingswijze over wanneer er sprake is van een geldlening en wanneer er sprake is van (verkapte)-dividenduitkering /onzakelijke geldlening.

Een rekening courant van de BV aan de DGA is bedoeld als (kortlopende) geldlening. Om ervoor te zorgen dat de Belastingdienst deze ook zo beoordeelt, worden een aantal punten gecontroleerd. Deze punten zijn:

- Is er een leningsovereenkomst tussen de DGA en zijn BV?
- Wanneer moet de lening worden afgelost en is er een aflossingsschema?
- Zijn er zekerheden verstrekt?
- Loopt de vordering verder op?
- Welke maatregelen neemt de BV als schuldeiser om haar vordering te innen?
- Wat is de marktwaarde van de onroerende zaken die als zekerheid worden verstrekt voor de 
geldlening?
- Wat is het inkomen van de DGA?
- Wat zijn de overige financiële verplichtingen van de DGA?

Belangrijke zaken uit deze punten zijn dat de eigen BV niet als zekerheid kan dienen. Al heeft de eigen BV voldoende eigen vermogen, mag de eigen BV niet als zekerheidsverstrekker gelden. Daarnaast eist de Belastingdienst vastlegging van afspraken over aflossing van de schuld. Zo kan de Belastingdienst vragen om leningsovereenkomsten. In deze overeenkomst staan zaken als het rentepercentage, zekerheid en mogelijke aflossingsschema’s. Tot slot wordt ook getoetst hoeveel salaris de DGA ontvangt.

Wanneer de Belastingdienst uit bovenstaande punten de conclusie trekt dat de rekening courant niet als geldlening beoordeeld kan worden, kan men besluiten dat de onttrekking wordt beoordeeld als een dividenduitkering. Over dit bedrag is de DGA vervolgens 25% inkomstenbelasting verschuldigd. Deze dividenduitkering wordt belast in box 2. Daarnaast kan de Belastingdienst bij het opleggen van een navorderingsaanslag een boete opleggen.

Om problemen in de toekomst voor te zijn is het verstandig om de administratie betreffende de geldleningen goed op orde te hebben. Zorg daarnaast dat de leningsovereenkomst vast wordt gelegd met daarin de opgesomde vereiste van de Belastingdienst. Tot slot is het ook raadzaam om je rekening courantsaldo niet te hoog op te laten lopen.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.