Goedkeurend beleid over verruimde carry-back uitgebreid

donderdag 07/08/2014

Het fiscale beleid met betrekking tot de achterwaartse verliesverrekening is op twee punten uitgebreid. Enerzijds vervalt de beperking van voorwaartse verliesverrekening bij het abusievelijk toepassen van de regeling en anderzijds zijn de mogelijkheden om achteraf een verzoek in te dienen verruimd.

Indien de keuze van achterwaartse verliesverrekening 2009 – 2011 geen teruggaaf van belasting oplevert omdat er geen belastbare winst beschikbaar was is er sprake van een kennelijk abuis. De belastingdienst houdt dan geen rekening met de beperking van de termijn voor voorwaartse verliesverrekening, de goedkeuring wordt automatisch toegepast.

Door de staatssecretaris wordt daarnaast de keuzetermijn verlengd die geldt in de situatie dat een belastingplichtige niet heeft gekozen voor de verruimde carry-back.
Dit ook in het geval dat de aanslag al definitief is vastgesteld men kan dan onder voorwaarden nog kiezen voor een verruimde carry-back.

Mocht belastingplichtige pas na het verstrijken van de termijn (toe goeder trouw) weten dat er toch sprake was van een belastbare winst kan het verlies uit de jaren 2009-2011 middels een verzoek alsnog verrekend worden met de winst.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen.