Fiscale compensatie bij Russische boycot

dinsdag 26/08/2014

Bij de invoering van de steunmaatregelen voor bedrijven die door de Russische boycot worden getroffen, geeft de overheid aan dat bedrijven gebruik kunnen maken van belastingfaciliteiten om de liquiditeitspositie te verbeteren. Ook versoepelt de Belastingdienst haar invorderingsbeleid in bepaalde schrijnende situaties.

De verbetering van de liquiditeitspositie waarop wordt gedoeld bestaan feitelijk al voor alle bedrijven in financiële moeilijkheden maar zijn wel afhankelijk van medewerking van de Delastingdienst. Bij het verstrekken van de goedkeuring zal de belastingdienst zich waarschijnlijk coulanter opstellen.

Verminderen voorlopige aanslag

Als aan de Belastingdienst al een voorschot wordt betaald op de belastingheffing over de winsten van uw onderneming en de winstverwachting daalt (bijvoorbeeld door de Russische boycot), kunt u de Belastingdienst verzoeken om de voorlopige aanslag te verminderen. Is er al meer betaald dan er over het gehele jaar verschuldigd is, dan levert dit een teruggave op. 

Verzoek voorlopige achterwaartse verliesverrekening

Een verlies is verrekenbaar met de winst van het jaar ervoor (bij IB-ondernemingen met de winst van 3 voorafgaande jaren). Dit kan echter pas als de definitieve aanslag over het verliesjaar is vastgesteld en dat duurt vaak erg lang. Het is daarom mogelijk om na het indienen van de aangifte alvast 80% van het verlies te verrekenen, vooruitlopend op de definitieve vaststelling. Hiervoor moet wel een verzoek worden ingediend bij de Belastingdienst. 

Verlagen salaris directeur groot aandeelhouder

Als het nodig is voor de continuïteit van de BV, kan de directeur groot aandeelhouder zichzelf soms een lager loon toekennen dan gebruikelijk is. Naast de besparing van het salaris, leidt dit tot een vermindering van de af te dragen loonbelasting. Het is aan te raden om dit lagere salaris af te stemmen met de Belastingdienst. De Belastingdienst stelt aan een goedkeuring doorgaans de voorwaarde dat de liquiditeiten dan niet op andere wijze (bijvoorbeeld via dividend of via de rekening courant) uit de BV naar privé gehaald worden.