ANBI? Maak tijdig jaarcijfers openbaar!

donderdag 25/06/2015

De ANBI status brengt fiscale voordelen met zich mee, maar hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden. Een belangrijke voorwaarde is dat de jaarcijfers binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt moeten worden. Indien uw ANBI hier niet aan voldoet, kan de Belastingdienst de ANBI-status intrekken.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Bijvoorbeeld een stichting die zich inzet voor een goed doel. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang en donateurs van een ANBI mogen hun giften (onder voorwaarden) aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Wanneer het boekjaar van de ANBI gelijk is aan het kalenderjaar, moeten de jaarcijfers 2014 vóór 1 juli 2015 worden gepubliceerd. Het gaat dan om de balans, staat van baten en lasten en de toelichting daarop. Naast de jaarcijfers moeten de volgende gegevens gepubliceerd worden:

- de naam van de instelling - het RSIN/fiscaal nummer - het post- of bezoekadres van de instelling - een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI - de hoofdlijnen van het beleidsplan - de functie van de bestuurders - de namen van de bestuurders - het beloningsbeleid - een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Een ANBI kan de vereiste gegevens op een eigen internetsite publiceren, of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie. De ANBI-status kan (met terugwerkende kracht) worden ingetrokken indien de instelling in gebreke blijft de vereiste informatie op het internet te plaatsen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaand artikel vragen hebben, kunt u contact opnemen met ons kantoor.