Actie nodig bij pensioen in eigen beheer

vrijdag 21/10/2016

Het pensioen in eigen beheer van Directeur-grootaandeelhouders wordt, of beter gezegd uit gefaseerd, dit blijkt uit de pensioenbrief van Wiebes en de presentie op Prinsjesdag. De DGA kan tussen drie varianten kiezen: Afkoop, omzetting in een spaarvariant of handhaven huidige regeling zonder opbouw. U moet nu actie ondernemen om na te gaan wat voor u de mogelijkheden zijn.

De staatssecretaris geeft aan de volgende varianten weer:

Afkoop opgebouwde pensioenrechten

Wiebes biedt aan om opgebouwde pensioenrechten af te kopen tegen de fiscale waarde. Door de hoogte van de pensioenvoorzieningen is over het algemeen dan een heffing van 52% inkomstenbelasting verschuldigd. Om er voor te zorgen dat dit toch interessant kan zijn wordt de heffingsgrondslag verlaagd bij afkoop in 2017 met 34,5%, 2018 met 25% en in 2019 met 19%.

Schriftelijke toestemming van de partner is noodzakelijk voor deze variant omdat hij/zij bij afkoop afziet van een deel van de pensioenrechten.

Omzetten in 20 jarige oudedagsverplichting

Als alternatief voor de afkoop mag het opgebouwde pensioen ook worden omgezet in een oudedagsverplichtng, ook tegen de fiscale waarde. De facto wordt dit dan een soort bancaire lijfrente die uiterlijk vanaf de AOW in 20 jaar moet worden uitgekeerd. De uitkering gaat bij overlijden over op de erfgenamen. Ook bij deze variant is toestemming van de partner noodzakelijk

Handhaving huidig opgebouwde pensioenverplichting zonder verdere opbouw

Handhaving van de opgebouwde rechten, waarbij jaarlijks een dotatie plaats zal vinden op basis van rente en sterftekans. Voor deze variant behoeft de partner geen toestemming te geven. Wel moet worden nagegaan hoe moet worden omgegaan met de pensioentoezegging welke aan de partner is gedaan en of deze wel of niet gecompenseerd moet worden.

Welke keuze voor u het beste is, kan op voorhand niet gezegd worden. Dit is afhankelijk van veel factoren, onder andere hoeveel middelen zijn beschikbaar binnen de vennootschap en in privé, hoe ziet uw inkomensverwachting er uit voor en na pensioendatum, welke afspraken bestaan er met uw partner en is deze bereid deze aan te passen.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.