Aandachtspunten ondernemingsrecht bij estate planning

donderdag 05/04/2018

Met betrekking tot het ondernemingsvermogen is het van belang goed te kijken naar de afspraken die zijn gemaakt m.b.t de onderneming en of deze nog houdbaar zijn. Houdt hierbij ook rekening met de periode voordat iemand overlijdt, en bijvoorbeeld door ziekte al niet meer kan functioneren. Dat laatste heeft immers al invloed op de onderneming.

Levenstestament:

In het levenstestament wordt vaak een artikel opgenomen met een algemene volmacht voor een bestuurder en/of aandeelhouder. Echter een vertegenwoordiging van de onderneming kun je overdragen maar beslissingsmacht niet. Dit laatste is in een uitspraak van 19 april 2017 bevestigd.

Hoe dan wel: een regeling voor belet en ontstentenis (afwezigheid bestuurder) biedt hiervoor een oplossing. De inhoud van deze regeling is afhankelijk van de omstandigheden en dus maatwerk maar moet wel in de statuten worden opgenomen. Let op: bedenk wel dat iemand in de positie van bestuurder komt en dat een duidelijke omschrijving dus van groot belang is.

Volmacht als aandeelhouder:

Bij het geven van een volmacht blijft ook de volmachtgever nog stemgerechtigd. Een volmacht als aandeelhouder aan een bestuurder mag niet. De statuten kunnen een beperking bevatten voor het geven van een volmacht waarbij dan de statuten leidend zijn. Om onduidelijke situaties te voorkomen kan bijvoorbeeld een specifieke volmacht in het levenstestament opgenomen worden.

Overlijden vennoten van personenvennootschappen:

Een personenvennootschap is een persoonsgebonden afspraak. Is er voor het overlijden niets geregeld dan houdt de vennootschap op te bestaan waarbij het aandeel in de vennootschap vererft.

Daarom is het van belang een voortzettingsbeding in de overeenkomst van de vennootschap op te nemen. Naast dit beding is het ook van belang om een verblijvingsbeding - of toebedelingsbeding en een volmacht op te nemen. Houdt rekening met de (on)geschiktheid van de voortzetters indien bijvoorbeeld de erfgenamen benoemt zijn als voortzetter.

De besloten vennootschap/aandeelhoudersovereenkomst:

Een aandeelhouder overlijdt: Wat is er geregeld m.b.t. het vergaderrecht en het stemrecht?

In de statuten kan er een regeling worden opgenomen dat een erfgename het recht heeft om op de vergadering van de BV te komen. Daarnaast is het van belang om de aanbiedingsplicht van de aandelen goed te regelen.

Een goed ingerichte aandeelhoudersovereenkomst is ons inziens een must. In deze overeenkomst leg je minimaal de aanbiedingsplicht en de statutaire aandeelhoudersverplichtingen vast. Naast bepalingen die in werking treden bij overlijden is het ook van belang om bijvoorbeeld na te denken over een exit scenario op het moment dat je uit elkaar gaat en wat te doen bij een blijvende arbeidsongeschiktheid en/of langdurige ziekte.

Het voordeel om juist dit soort zaken in een aandeelhoudersovereenkomst vast te leggen ligt in het feit dat de statuten openbaar zijn en de aandeelhoudersovereenkomst niet. Overigens juist binnen familieverhoudingen is een aandeelhoudersovereenkomst een must.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.