Klokkenluidersregeling

 

In dit voorbeeld worden de volgende onderwerpen uitgewerkt:

 

1. Algemeen

2. Reikwijdte

3. Procedure

4. Vertrouwelijk

 

De klokkenluidersregeling wordt gepubliceerd op de website van de accountantsorganisatie.

 

1. Algemeen

Op basis van art. 32 van de Verordening accountantsorganisaties (VAO) moet een

accountantsorganisatie beschikken over een klokkenluidersregeling.

 

Art. 32 VAO

1. De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de

accountantsorganisatie en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar

voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de

accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten

worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden

waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van

passende maatregelen door de accountantsorganisatie.

2. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de

accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website

beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie

en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie.

 

2. Reikwijdte

Deze klokkenluidersregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

a. handelingen die leiden tot strafbare feiten door de accountantsorganisatie of haar

medewerkers;

b. alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet- en regelgeving door de

accountantsorganisatie of haar medewerkers;

c. alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door de

accountantsorganisatie of haar medewerkers;

d. (dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;

e. (dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;

f. en verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de

vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

 

Als er sprake is van verschillen van inzicht, dan wel klachten over het optreden van de

accountantsorganisatie dan wel haar medewerkers, kan ook gebruik worden gemaakt van deze

klokkenluidersregeling. Het verschil met de hiervoor genoemde richtlijnen hangt samen met het feit dat

gebruik van de klokkenluidersregeling altijd op basis van anonimiteit plaatsvindt.

 

3. Procedure

1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt,

heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de vertrouwenspersoon.

2. De melding aan de vertrouwenspersoon vindt uitsluitend elektronisch plaats via

h.dejager@luxemborg.nl

3. Externe derden kunnen eveneens een melding verrichten via dit e-mailadres.

4. De vertrouwenspersoon bevestigt de melding binnen één week aan de melder. De

vertrouwenspersoon informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding

in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk vier weken na de

ontvangst van de melding.

5. Indien sprake is van een onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling

genoemde situatie ad a en/of e, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk de directeur.

De vertrouwenspersoon informeert hierover tevens de melder.

6. Als sprake is van een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving,

informeert de vertrouwenspersoon de compliance officer.

7. Bij het informeren van de directeur en compliance officer als bedoeld in de punten 5 en 6,

maakt de vertrouwenspersoon de bron niet bekend.

8. De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van

zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Wanneer deze termijn door onvoorziene

omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de vertrouwenspersoon de melder

hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de

afwerking van diens melding.

9. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe

beroepsregelgeving worden in alle gevallen door de vertrouwenspersoon afgehandeld in

overleg met de compliance officer met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

 

4. Vertrouwelijkheid

De melding, de correspondentie hierover en de behandeling geschieden onder volledige

geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn

geheimhoudingsplicht.

 

Het bestuur van de accountantsorganisatie garandeert medewerkers die meldingen aan de

vertrouwenspersoon doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen

enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen de accountantsorganisatie